Какво е

Диагностика?

Роля на ПозитронноЕмисионната Томограгия (ПЕТ скенер) в диагностиката, проследяванео и лечението на пациенти с онкологични заболявания

Позитронно-емисионната томография съчетана с компютърна томография (PET/CT) представлява революционен метод в диагностиката, проследяването и оценяване на ефекта от лечението при онкологично болни пациенти. Съчетавайки в себе си не само  образ, но и метаболитна активност на туморния процес, позитронно-емисионната томография превъзхожда конвенционалната компютърна томография като дава информация както за структурата така и за функцията на изследваните органи и тъкани.

ВАЖНО ЗА PET/CT

Едно от важните приложения на PET/CT в онкологията  е планирането на  лъчетерапията.

Ползите на PET/CT пред обикновената компютърна томография, използвана за изготвяне на плановете за провеждане на лъчелечение:

  • PET/CT може да покаже лезии които не се визуализират добре с обикновена компютърна томография. Те могат да бъдат съседни на първичния тумор, като например регионални лимфни възли или далечни метастази.
  • PET/CT изобразява по-детайлни размери на метаболитно активния тумор и така дава възможност за много по-прецизно изготване на плана за лъчетерапията като максимално се щадят незасегнатите от туморния процес здрави тъкани, и същевременно се реализира по-висока радиационна доза в тумора.
  • PET/CT може да покаже остатъчни туморни маси след проведена химиотерапия и разграничаването им от фиброзна тъкан, като по този начин помага при оценяването на нуждата от допълнително лъчелечение.

Преимуществото на PET/CT в изготвянето на планове за лъчелечение е доказана и се прилага при много видове злокачествени тумори като най-честото приложение е  при:

  • тумори на глава и шия – поради най-често неправилната форма на туморите в тази зона и разположението на множество лъчечувствителни структури на малък обем площ, позитронно емисионната томография дава по-ясна представа за размерите и формата на тумора и дава възможност за максималното щадене на съседните структури при провеждането на лъчетерапията.
  • карцином на белия дроб – при използването на PET/CT за изготвяне на плана за лъчелечение се избягва облъчването на тъкани, които не съдържат в себе си туморни клетки (ателектаза или бенигнени белодробни нодули), като така се ограничават радиационните вреди върху здравата белодробна тъкан.

ЕТИКЕТИ: #Сцинтиграфия, #SPECT, #SPECT-CT, #ПЕТ скенер, #5 скенер, #5D скенер, #5Gскенер, #Нуклеарна Медицина, #Ендокринология, #Онкология, #Диагностика, #Рак, #Подготовка

ltx-parallax-layer